Statut

STATUT STOWARZYSZENIA „SOWA”


 

ROZDZIAŁ I

 

Postanowienia ogólne

Art.1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie „S.O.W.A.”(w dalszej treści statutu zwane „Stowarzyszeniem”).

Art.2

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7.IV.1989 „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz.U. z 1989 r.20 poz 104) z późniejszymi zmianami.

Art.3

1) Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, Europy, Świata.

2) Stowarzyszenie w celu realizacji celów statutowych może działać poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3) Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

4) Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Zakrzew 47; 96-513 Nowa Sucha.

Art.4

1) Stowarzyszenie jest organizacją non-profit. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków stowarzyszenia.

2) Działalność Stowarzyszenie opiera się na pracy społecznej ogółu członków.

3) Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników i wolontariuszy. Członkowie Stowarzyszenia mogą być jego pracownikami.

Art. 5.

1) Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci, logo i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2) Wzory znaków organizacyjnych przyjmuje i zatwierdza Zarząd.

Art. 6.

1) Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działalności.

2) O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich, decyduje Walne Zebranie Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ II

 

Cele i formy działania

Art. 7.

Celem Stowarzyszenia jest:

1) propagowanie uprawiania sportu i aktywnej rekreacji

2) ochrona i promocja zdrowia w tym propagowanie aktywnego wypoczynku;

3) działalność kulturalna;

4) wspieranie i animowanie aktywności społecznej w środowiskach lokalnych;

5) integrowanie społeczeństwa obywatelskiego;

6) propagowanie postaw wolontariackich;

7) propagowanie aktywnych form rozrywki i rozwoju osobowego

8) działania na rzecz osób niepełnosprawnych

9) Przyczynianie się do tworzenia optymalnych warunków dla rozwoju społecznego i gospodarczego na terenie obszaru działania stowarzyszenia.

10) Działalność na rzecz zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich.

11) Renowacja zabytków, konserwacja i rejestracja zabytków, miejsc i pomników pamięci narodowej oraz inicjowanie i prowadzenie wszechstronnych działań informacyjnych.

12)Tworzenie tras aktywnego wypoczynku.

13)Organizacja szkoleń i zajęć edukacyjnych,

14)Organizacja konkursów, wernisaży i wystaw

15)organizacja koncertów i imprez masowych

16)organizacja pomocy humanitarnej,

17)współpraca i wsparcie dla ośrodków Polonii za granicą

18)ochrona środowiska, ochrona zwierząt, odnowa populacji zwierząt i działalność proekologiczna.

Art. 8.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie

działania stowarzyszenia poprzez:

1) aktywną działalność członków Stowarzyszenia na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia;

2) działalność popularyzacyjną i informacyjną;

3) organizowanie imprez publicznych propagujących cele Stowarzyszenia;

4) sporządzanie analiz i projektów związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia;

5) organizowanie odczytów, prelekcji, szkoleń i imprez propagujących wiedzę;

6) współpracę z władzami administracyjnymi;

7) aktywizację społeczności lokalnych;

8) współdziałanie z instytucjami, Stowarzyszeniami oraz klubami zajmującymi się; problematyką zbieżną z działalnością statutową Stowarzyszenia;

9) wspieranie inicjatyw lokalnych;

10)współpracę z mediami w tym opracowanie informacji o realizowanych przez Stowarzyszenie projektach i akcjach,

11)tworzenie dokumentacji, monogramy , mapy itp.

12)występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji;

13)organizowanie działań o charakterze wolontariatu.

14) kształtowanie świadomości społecznej w celu zwiększenia poparcia celów Stowarzyszenia.

15) inspirowanie i realizowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

 

ROZDZIAŁ III

 

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

Art. 9.

1)Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne oraz prawne popierające cele i działania Stowarzyszenia.

2) Członkami Stowarzyszenia mogą być obywatele polscy mający pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawieni praw publicznych.

3) Członkiem zwyczajnym może zostać każdy obcokrajowiec, który honoruje postanowienia statutu i złoży pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia.

4) Członkami Stowarzyszenia mogą być niepełnoletni po zaakceptowaniu kandydata na członka przez Zarząd i wyrażeniu pisemnej zgody prawnego opiekuna kandydata.

5) Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a/ członków zwyczajnych;

b/ członków wspierających;

c/ członków honorowych;

6) Członkiem zwyczajnym może zostać każda osoba fizyczna deklarująca chęć należenia do Stowarzyszenia w tym charakterze i przyjęta na członka zwyczajnego przez Zarząd.

7) Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna i prawna wyrażająca chęć należenia do Stowarzyszenia w tym charakterze i przyjęta na członka wspierającego przez Zarząd.

8) Przyjęcia nowych członków zwyczajnych i wspierających dokonuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji.

9) Członkami honorowymi Stowarzyszenia są osoby fizyczne i prawna szczególnie zasłużone dla Stowarzyszenia – godność członka honorowego nadawana jest przez Walne Zebranie.

Art. 10.

1) Obowiązkiem członka zwyczajnego Stowarzyszenia jest:

a/ czynny udział w pracach Stowarzyszenia;

b/ opłacanie składek członkowskich;

c/ postępowanie zgodne ze statutem;

d/ stosowanie się do zarządzeń Zarządu Stowarzyszenia.

2) Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani godnie reprezentować Stowarzyszenie na zewnątrz.

3) Członek zwyczajny ma prawo do udziału w obradach Walnego Zebrania, ma czynne i bierne prawo wyborcze, prawo stawiania wniosków i głosowania z głosem decydującym, korzystania z wszelkich urządzeń i obiektów pozostających w dyspozycji Stowarzyszenia, korzystania z wszelkich innych form działalności Stowarzyszenia.

Art. 11.

1) Członek honorowy ma prawo uczestniczenia w obradach Walnego Zebrania jedynie z głosem doradczym.

2) Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w obradach Walnego Zebrania po zaproszeniu go przez zarząd. Zachowuje jedynie głos doradczy.

Art. 12.

Korzystanie z obiektów i urządzeń pozostających własnością lub w dyspozycji Stowarzyszenia przez członków Stowarzyszenia będzie odbywać się na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie.

Art. 13.

1) Wysokość składki członkowskiej ustala Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

2) Członkowie wspierający i honorowi są zwolnieni od uiszczania składek członkowskich.

Art. 14.

Utrata członkostwa następuje w przypadku:

1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia;

2) w razie nie uczestniczenia w działalności statutowej przez okres dłuższy 1 rok lub naruszenia postanowień Statutu – na mocy uchwały Walnego Zebrania;

3) rozwiązania Stowarzyszenia;

4) śmierci członka.

Art. 15.

W przypadku skreślenia z listy członków bądź wykluczenia ze Stowarzyszenia wpłacone składki członkowskie nie podlegają zwrotowi.

 

ROZDZIAŁ IV

 

Władze Stowarzyszenia

Art. 16.

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia;

2) Zarząd;

3) Komisja Rewizyjna.

Art. 17.

1)Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.

2) Głosy mogą być oddawane wyłącznie osobiście.

3) Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje członkom zwyczajnym Stowarzyszenia. Jednakże niepełnoletni członkowie Stowarzyszenia będący w wieku poniżej 16 lat, nie korzystają z czynnego ani biernego prawa wyborczego.

4) Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz następuje nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wyboru.

5) Do czasu ukonstytuowania się nowych władz działają władze ubiegłej kadencji.

6) Przepisy art. 17 pkt 1 – 5 stosuje się odpowiednio do wyboru lub odwołania członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

Art. 18.

Członkowie Stowarzyszenia pełnią swe funkcje we władzach Stowarzyszenia nieodpłatnie.

Art. 19.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

Art. 20.

1) Walne Zebrania są zwyczajne i nadzwyczajne.

2) Zwyczajne Walne Zebrania Stowarzyszenia zwołuje Zarząd raz do roku.

3) Nadzwyczajne Walne Zebrania Stowarzyszenia zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie pisemne ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia, lub na żądanie Komisji Rewizyjnej.

4) Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od podjęcia takiej uchwały przez Zarząd lub daty złożenia wniosku przez członków Stowarzyszenia lub Komisję Rewizyjną w trybie art. 20 pkt. 3.

5) Zawiadomienia o czasie, miejscu i przedmiocie Walnego Zebrania Zarząd wysyła członkom Stowarzyszenia listownie, doręcza osobiście lub wysyła pocztą elektroniczną, co najmniej na 7 dni przed datą Walnego Zebrania.

Art. 21

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1) ustanawianie ogólnych założeń działalności Stowarzyszenia;

2) uchwalanie statutu Stowarzyszenia oraz jego zmian;

3) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia;

4) zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej;

5) podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium ustępującym władzom Stowarzyszenia;

6) wybór w głosowaniu tajnym – członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej;

7) uchwalanie regulaminów Walnego Zebrania oraz regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

8) podejmowanie uchwał w przedmiocie innych spraw wymagających decyzji Walnego Zebrania.

Art. 22.

Walne Zebranie jest ważne bez względu na liczbę członków, którzy wzięli w nim udział, pod warunkiem wysłania wszystkim członkom Stowarzyszenia zawiadomień, o których mowa w art. 20 pkt 5 Statutu – na adresy podane przez członków Stowarzyszenia, lub doręczenia osobistego. Na wniosek członka Stowarzyszenia – korespondencję można wysyłać na podany przez niego adres komputerowy (mailowy) – ze skutkiem doręczenia.

Art. 23.

1) Głosowania przeprowadzane podczas Walnego Zebrania są jawne z wyłączeniem przewidzianym w dwóch następnych punktach.

2) Wszystkie głosowania w przedmiocie wyboru członków do organów Stowarzyszenia przeprowadzane podczas Walnego Zebrania są tajne.

3) Głosowanie mogą być przeprowadzone w sposób wyłączający jawność, jeśli tego zażąda, co najmniej 1 członków Stowarzyszenia obecnych na Walnym Zebraniu.

Art. 24

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów. Większości kwalifikowanej głosów oddanych wymagają ⅔ sprawy dotyczące:

1) zmiany Statutu;

2) rozwiązania się Stowarzyszenia;

3) wybór bądź odwołanie członków zarządu oraz Komisji Rewizyjnej;

4) ustalenie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Art. 25.

1) Organem kierującym bieżącymi pracami jest Zarząd Stowarzyszenia.

2) Skład Zarządu stanowią minimum trzy osoby maksymalnie pięć.

3) W skład Zarządu wchodzą Prezes, Wiceprezes, Skarbnik oraz pozostali członkowie Zarządu.

4) Jeżeli w skład Zarządu wchodzą mniej niż cztery osoby to funkcję Sekretarza może pełnić Vice Prezes Zarządu.

5) W przypadku utraty członkostwa lub ustąpienia w czasie kadencji członka Zarządu, Zarządowi przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/2 liczby członków pochodzących z wyboru. Zarząd w składzie ustalonym w powyższy sposób działa do czasu wyborów nowych władz.

7) Dla ważności uchwał podejmowanych przez Zarząd, konieczna jest obecność co najmniej połowy osób wchodzących w jego skład. W przypadku oddania na daną uchwałę równej liczby głosów za i przeciw, głos decydujący należy do Prezesa Zarządu albo do Wiceprezesa Zarządu w sytuacji, gdy w zebraniu nie bierze udziału Prezes Zarządu.

Art. 26.

Do zakresu działania Zarządu należy:

1) realizacja kierunków działalności Stowarzyszenia;

2) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i dysponowanie jego funduszami;

3) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy członków Stowarzyszenia;

4) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członków zwykłych

5) powoływanie spośród członków Stowarzyszenia komisji do wykonywania poszczególnych zadań;

6) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;

7) zwoływanie i przygotowywanie walnych zebrań;

8) przyjmowanie darowizn i zapisów;

9) ustalanie preliminarza budżetowego oraz kierowanie działalnością Stowarzyszenia;

10) podejmowanie uchwał dotyczących Stowarzyszenia oraz jego bieżącej działalności niezastrzeżonych dla innych władz;

11) składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia Walnemu Zebraniu Stowarzyszenia;

12) prowadzenie dokumentacji członkowskiej;

Art. 27.

Zarząd może zbierać się w każdym czasie, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Zarząd ma prawo zapraszania na swe zebrania innych członków Stowarzyszenia.

Art. 28.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest jednoosobowo Prezes lub dwuosobowo Wiceprezes i Skarbnik Stowarzyszenia.

Art. 29.

1) Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i składa się z trzech członków – w tym z przewodniczącego i sekretarza.

2)Dla ważności uchwał podejmowanych przez Komisję Rewizyjną konieczna jest obecność co najmniej połowy wszystkich jej członków. W przypadku oddania na daną uchwałę równej liczby głosów za i przeciw, głos decydujący należy do przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Art. 30.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.

Art. 31.

Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie działalności Zarządu Stowarzyszenia;

2) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej;

3) posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz do roku;

4) dokonywanie kontroli działalności Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz do roku (Komisja Rewizyjna ma prawo dokonywania kontroli w każdej chwili) i składanie Zarządowi – przynajmniej raz do roku – sprawozdania z przeprowadzonej kontroli oraz wniosków pokontrolnych;

5) składanie Walnemu Zebraniu wniosku o udzielenie albo odmówienie absolutorium ustępującym członkom Zarządu;

6) Występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami, wynikającymi z ustaleń z przeprowadzonej kontroli i żądanie wyjaśnień.

 

ROZDZIAŁ V

 

Majątek Stowarzyszenia

Art. 32.

1) Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.

2) Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.

 

ROZDZIAŁ VI

 

Zmiany Statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia

Art. 33.

1. Wnioski w sprawie zmiany statutu może zgłaszać, co najmniej 1 członków Stowarzyszenia do Zarządu. Zarząd po zaopiniowaniu przekłada taki wniosek pod obrady Walnego Zebrania.

2.Zarząd może składać własne wnioski w sprawie zmiany statutu.

3.Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej większością głosów przy obecności, co najmniej uprawnionych ⅔ do głosowania.

Art. 34.

1) Rozwiązanie się Stowarzyszenia może nastąpić w wyniku uchwały Walnego Zebrania podjętej większością ⅔ głosów oddanych przy obecności, co najmniej 1 członków Stowarzyszenia, na wniosek złożony przez Zarząd. Wniosek wymaga zaopiniowania przez Komisję Rewizyjną.

2) Likwidatorem Stowarzyszenia są członkowie Zarządu.

3) O przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia – w przypadku jego rozwiązania się – decyduje Walne Zebranie, które podjęło uchwałę o rozwiązaniu.

Politykę prywatności stowarzyszenia SOWA można znaleść w poniższym pliku:

Sowa Polityka prywatności